Προσβασιμότητα | Τεχνική εταιρεία Λιάκος Μελετητική Κατασκευαστική

Προσβασιμότητα

Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Η διαδικτυακή πύλη της εταιρείας ΛΙΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ έχει υλοποιηθεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές προσβασιμότητας, όπως αυτές περιγράφονται στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα World Wide Web Consortium και ορίζονται μέσω του Web Accessibility Initiative στη διεύθυνση www.w3.org/TR/WCAG20/

Κριτήρια WCAG 2.0

Κάθε σημείο ελέγχου έχει έναν βαθμό προτεραιότητας που του έχει αποδοθεί από την Ομάδα Εργασίας και ο οποίος βασίζεται στον αντίκτυπο που έχει το σημείου ελέγχου στην προσβασιμότητα.

«Επίπεδο  Α»
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό πρέπει να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν αδύνατη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου είναι μια βασική προϋπόθεση, έτσι ώστε κάποιες ομάδες χρηστών να μπορούν να χρησιμοποιούν έγγραφα στον Ιστό.

«Επίπεδο  ΑΑ»
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό καλό θα ήταν να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα εξαλείψει σημαντικούς φραγμούς στην πρόσβαση εγγράφων του Ιστού.

«Επίπεδο ΑΑΑ»
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό μπορεί αν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν κάπως δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα βελτιώσει την πρόσβαση σε έγγραφα του Ιστού.

Κάποια σημεία ελέγχου ορίζουν έναν βαθμό προτεραιότητας που μπορεί να αλλάξει κάτω από συγκεκριμένες (υποδεικνυόμενες) συνθήκες.

Συμμόρφωση με το WCAG 2.0

Τρία είναι τα οριζόμενα επίπεδα συμμόρφωσης:
    Επίπεδο Συμμόρφωσης «A»: όλα τα κριτήρια επιπέδου Α ικανοποιούνται.
    Επίπεδο Συμμόρφωσης «AA»: όλα τα κριτήρια επιπέδου Α και ΑΑ ικανοποιούνται.
    Επίπεδο Συμμόρφωσης «AAA»: όλα τα κριτήρια επιπέδου Α, ΑΑ και ΑΑΑ ικανοποιούνται

Η δικτυακή πύλη  της εταιρείας ΛΙΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ έχει υλοποιηθεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές συμβατότητας σε επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑ».