Στατικές Ενισχύσεις – Επισκευές – Έλεγχος σκυροδέματος

Στατικές Ενισχύσεις – Επισκευές- Έλεγχος Σκυροδέματος

Επισκευές - Ενισχύσεις

Το 70% των κτηρίων της χώρας μας έχει χτιστεί χωρίς αντισεισμικό κανονισμό ή με παλαιότερους κανονισμούς, ανεπαρκείς για τα σημερινά δεδομένα. Εκτός αυτού ένα μεγάλο ποσοστό κτηρίων, ιδίως στις κεντρικές περιοχές των αστικών κέντρων, βρίσκονται στα όρια ζωής του σκυροδέματος που είναι τα 50 χρόνια. Γίνεται επομένως κατανοητό ότι η στατική επάρκεια έναντι σεισμού ενός μεγάλου αριθμού κτηρίων είναι αβέβαιη.
Η απάντηση βρίσκεται στον προσεισμικό έλεγχο στατικής επάρκειας των κατασκευών σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΦΕΚ42Β/2012. Ο έλεγχος στατικής επάρκειας περιλαμβάνει:

 • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του φέροντα οργανισμού του κτηρίου.
 • Εκτέλεση δοκιμών αντοχής των υλικών κατασκευής με μη καταστροφικούς ελέγχους.
 • Ανάλυση των στοιχείων με ειδικό λογισμικό και εξαγωγή του αποτελέσματος.
 • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για το αποτέλεσμα. Βεβαίωση στατικής επάρκειας ή όχι.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αν επιθυμεί ο ιδιοκτήτης γίνεται μελέτη επεμβάσεων και προτείνονται οι απαιτούμενες λύσεις για να καταστεί το κτήριο ασφαλές.

Η εταιρεία μας με τους έμπειρους και εξειδικευμένους Πολιτικούς Μηχανικούς που την στελεχώνουν, αναλαμβάνει τους ελέγχους αντοχής και τη σύνταξη της μελέτης στατικής επάρκειας που απαιτούνται για τον προσεισμικό έλεγχο, καθώς και τη σύνταξη της απαιτούμενης μελέτης επεμβάσεων (πριν από το σεισμό ή μετά από πρόκληση βλαβών από σεισμό).
Ακόμα, έχοντας σημαντική εμπειρία σε αποκαταστάσεις κτηρίων μετά το σεισμό Κοζάνης-Γρεβενών αναλαμβάνει την κατασκευή κάθε είδους ενίσχυσης ή επισκευής βλαβών που προέρχονται από σεισμό ή άλλη αιτία (πυρκαγιά, υγρασία, καθιζήσεις κλπ.).

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 α) Μη Καταστροφικούς Ελέγχους αντοχής σκυροδέματος (NDT):

Η εταιρεία μας έχοντας στην κατοχή της σύγχρονο εξοπλισμό αναλαμβάνει την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων μη καταστροφικών δοκιμών για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος και του χάλυβα του κτηρίου. Σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο γίνεται θραύση των καρότων για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων αντοχής. 

 • Μέτρηση αντοχής σκυροδέματος με κρουσιμέτρηση.
 • Ανίχνευση ράβδων οπλισμού με μαγνητικές μεθόδους (scanner οπλισμού).
 • Μέτρηση αντοχής σκυροδέματος και μηχανικών χαρακτηριστικών με υπερήχους.
 • Μέτρηση πάχους επικάλυψης και 3D απεικόνιση.
 • Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης.
 • Μέτρηση δυναμικού χάλυβα - Υπολογισμός διάβρωσης οπλισμών.
 • Μέτρηση υγρασίας σκυροδέματος και pH.
 • Μέτρηση βάθους ρωγμών με υπερήχους και παρακολούθηση τους με ρωγμόμετρα.
 • Δοκιμή εξόλκευσης ήλου.
 • Λήψη καρότων - πυρηνοληψία. (ημικαταστροφική)
 • Έλεγχος με υπέρυθρη φωτογράφηση.
 • Ελέγχοι αντοχής μετά από πυρκαγιά (πυροτέστ).

 Έλεγχοι σκυροδέματος

 β) Σύνταξη Μελέτης Στατικής Επάρκειας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον EC8-3.

Γίνεται εφαρμογή μεθόδων ελαστικής ανάλυσης (δυναμική φασματική μέθοδος) και ανελαστικής ανάλυσης (pushover), για την εκτίμηση της στατικής επάρκειας του κτηρίου και τον εντοπισμό των προβληματικών δομικών στοιχείων που προβλέπεται οτι θα εμφανίσουν βλάβες σε μελλοντικό σεισμό.

 γ) Σύνταξη Μελέτης Επεμβάσεων - Ενισχύσεων.

 δ) Κατασκευή Στατικών Ενισχύσεων και Επισκευών:

 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite).
 • Μανδύες σκυροδέματος.
 • Τσιμεντενέσεις - Ρητινενέσεις.
 • Ενίσχυση με ανθρακονήματα - ανθρακοελάσματα (FRPs).
 • Ενίσχυση με μεταλλικά στοιχεία.
 • Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών σκυροδέματος.
 • Αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος.
 • Αποκατάσταση και επισκευή πέτρινων κτηρίων.


“Εμπιστευτείτε την ασφάλεια του κτηρίου σας στους ειδικούς”